Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Opatření ve škole od 13. 9. 2021

Opatření ve škole od 13. 9. 2021Testování žáků

  • od 13. 9. do změny opatření se žáci netestují

Opatření školy

  • ve společných prostorách školy (chodby, šatny, WC, jídelna, ...) je nutné mít zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem
  • pokud žák odmítne nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola (školské zařízení) nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb
  • v případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu vzdělávání, škola je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce, aby si žáka vyzvedl

V případě nesouhlasu s nošením ochranných prostředků žáka ve škole

  • zákonný zástupce je povinen oznámit tuto nepřítomnost ředitelce školy písemnou formou (prostřednictvím datové schránky, rodičovského účtu elektronické žákovské knížky, emailem s ověřeným podpisem nebo osobně v kanceláři školy) s uvedením jména a příjmení žáka, třídy, data začátku nepřítomnosti a důvodu absence
  • těmto žákům nemá škola povinnost poskytovat distanční vzdělávání a individuální konzultace
  • ověřování znalostí a dovedností těchto žáků bude probíhat podle časového harmonogramu v době mimo výuku
  • harmonogram obdrží zákonný zástupce žáka v písemné formě
  • účast žáka na ověřování znalostí a dovedností je povinná a v případě nemožnosti se dostavit je zákonný zástupce povinen žáka předem omluvit a dohodnout náhradní termín přezkoušení s příslušným vyučujícím
  • v případě neomluvené absence na přezkoušení, případně neodevzdání úkolu v daném termínu, bude absence žáka v daném předmětu a období považována za neomluvenou

vedení školy